Regulamin

1. Lista zawodników:
Na 15 minut przed meczem zespół winien przekazać sędziemu głównemu listę
uczestniczących zawodników w dwóch egzemplarzach wraz z imieniem, nazwiskiem
oraz numerem na koszulce

2. Czas oczekiwania na drużynę / zawodników
Regulaminowy czas oczekiwania – 10 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia
meczu, po upływie czasu oczekiwania dyskwalifikacja drużyny

3. Kolory koszulek
3.1. każdy zespół zobowiązany jest do posiadania dwóch kompletów koszulek z
numerami , każdy komplet powinien być w innym kolorze
3.2. jeśli kolory koszulek dwóch zespołów są takie same, lub, według sędziego,
kolory są podobne do siebie, to sędzia ma prawo podjąć decyzję o zmianie
koszulek przez zespół, który w kalendarzu rozgrywek wpisany jest jako
pierwszy.

4. W grach zespołowych w drużynach chłopców kategorii A i B maksymalnie dwójkę
zawodników mogą stanowić dziewczęta. W przypadku drużyn żeńskich nie ma
możliwości wystawienia chłopców w składzie drużyny.

5. W kwestiach spornych, nie ujętych w Regulaminie rozgrywek, decyduje werdykt
Komisji Odwoławczej w składzie: sędzia główny zawodów, koordynator dyscypliny
oraz organizator Igrzysk.

PIŁKA NOŻNA 5-OSOBOWA

6. Rozgrywki piłki nożnej 5 osobowej będą rozgrywane w dwóch kategoriach
wiekowych:
– kategoria A – 2000 i młodsi
– kategoria B – 2002 i młodsi
Wszyscy zawodnicy w celu sprawdzenia danych, zobowiązani są do posiadania
paszportu lub innego dokumentu (ze zdjęciem) stwierdzającego tożsamość, który
organizator będzie mógł zweryfikować w każdym momencie.

7. Liczba dopuszczalnych zmian podczas jednego spotkania:
dowolna ilość zmian pomiędzy 10 zawodnikami wpisanymi do protokołu.

8. Czas gry odpowiednio:
8.1. kategoria A : 2 x 20 minut, w meczach finałowych w razie remisu dogrywka 2 x 5 minut oraz w razie remisu rzuty karne.
8.2. kategoria B : 2 x 20 minut, w meczach finałowych w razie remisu dogrywka 2 x 5 minut oraz w razie remisu rzuty karne.

9. Obuwie:
zawodnicy dopuszczeni do gry muszą mieć obuwie na miękkich podeszwach.

10. O kolejności zdobytych miejsc decyduje liczba zdobytych punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis). W razie równej ilości punktów o kolejności decyduje różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, w razie równej różnicy decyduje większa liczba zdobytych bramek, w razie takiej samej liczby zdobytych bramek decyduje wynik bezpośredniego spotkania.

PIŁKA NOŻNA 11-OSOBOWA

11. Rozgrywki piłki nożnej 11 osobowej prowadzone będą w dwóch kategoriach
wiekowych:
– chłopcy kategoria A – 2000 i młodsi
– chłopcy kategoria B – 2002 i młodsi
Wszyscy zawodnicy w celu sprawdzenia danych, zobowiązani są do posiadania
paszportu lub innego dokumentu (ze zdjęciem) stwierdzającego tożsamość, który
organizator będzie mógł zweryfikować w każdym momencie.

12. Liczba dopuszczalnych zmian podczas jednego spotkania:
– maksymalnie 5 zmian włącznie z bramkarzem

13. Czas gry odpowiednio:
1. kategoria A : 2 x 40 minut
2. kategoria B : 2 x 35 minut

14. Obuwie:
zawodnicy dopuszczeni do gry muszą mieć obuwie na miękkich podeszwach.

15. O kolejności zdobytych miejsc decyduje liczba zdobytych punktów (3 za zwycięstwo,
1 za remis). W razie równej ilości punktów o kolejności decyduje różnica między
zdobytymi i straconymi bramkami, w razie równej różnicy decyduje większa liczba
zdobytych bramek, w razie takiej samej liczby zdobytych bramek decyduje wynik
bezpośredniego spotkania.

SIATKÓWKA

16. Rozgrywki w piłkę siatkową będą rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
-dziewczęta i chłopcy kategoria A – 2000 r i młodsi
-dziewczęta i chłopcy kategoria B – 2002 r i młodsi
Wszyscy zawodnicy w celu sprawdzenia danych, zobowiązani są do posiadania
paszportu lub innego dokumentu (ze zdjęciem) stwierdzającego tożsamość, który
organizator będzie mógł zweryfikować w każdym momencie.

17. Zmiany zawodników wg przepisów FiVB.

18. Czas gry i ilość setów:
gramy do dwóch wygranych setów, pierwsze dwa do 25 punktów, z różnicą co
najmniej 2 punktów, trzeci decydujący set rozegrany zostanie do 15 punktów lub
więcej z różnicą co najmniej 2 punktów.

19. O kolejności zdobytych miejsc decyduje liczba zdobytych punktów (2 za zwycięstwo,
1 za porażkę). W razie równej ilości punktów o kolejności decyduje różnica setów, w
razie równej różnicy setów decydują małe punkty.

KOSZYKÓWKA

20. Wszystkie spotkania rozegrane w ramach XXIX Światowych Igrzysk Młodzieży
Salezjańskiej przeprowadzone będą zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji
Koszykówki (FIBA) oraz Polskiego Związku Koszykówki (PZKosz), z wyjątkiem:
1. czas gry: 4 kwarty po 8 minut (czystej gry) i w razie remisu dogrywka – 4
minuty
2. błąd 24 sekund liczą i oceniają sędziowie boiskowi (nie ma pomiaru ze stolika
sędziowskiego)

21. W turnieju mogą uczestniczyć zespoły w dwóch kategoriach wiekowych:
– dziewczęta i chłopcy kategoria A – 2000 r i młodsi
– dziewczęta i chłopcy kategoria B – 2002 r i młodsi
Wszyscy zawodnicy w celu sprawdzenia danych, zobowiązani są do posiadania
paszportu lub innego dokumentu (ze zdjęciem) stwierdzającego tożsamość, który
organizator będzie mógł zweryfikować w każdym momencie.

22. Liczba dopuszczalnych zmian podczas jednego spotkania:
-dowolna ilość zmian między 10 zawodnikami wpisanymi do protokołu.

23. O kolejności zdobytych miejsc decyduje liczba zdobytych punktów (2 za zwycięstwo,
1 za porażkę). W razie równej ilości punktów o kolejności decyduje różnica koszy, w
razie równej różnicy koszy decyduje większa liczba zdobytych koszy, w razie takiej
samej liczby zdobytych koszy decyduje wynik bezpośredniego spotkania.

TENIS STOŁOWY

24. Rozgrywki w tenisa stołowego będą rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
-single i deble kategoria A – 2000 r i młodsi (dziewczęta i chłopcy)
-single i deble kategoria B – 2002 r i młodsi (dziewczęta i chłopcy)
Wszyscy zawodnicy w celu sprawdzenia danych, zobowiązani są do posiadania
paszportu lub innego dokumentu (ze zdjęciem) stwierdzającego tożsamość, który
organizator będzie mógł zweryfikować w każdym momencie.

25. Czas gry:
– gramy do 3 wygranych setów do 11 punktów

INNE

26. Przerwanie rozgrywek
W przypadku złej pogody, złego stanu boiska lub innych przyczyn losowych, sędzia
wyznaczony do prowadzenia zawodów ma prawo przerwać spotkanie lub nie dopuścić
do jego rozgrywania.

27. Osoby uprawnione do wejścia na miejsce rozgrywek
Na teren rozgrywek mogą wejść tylko zawodnicy zgłoszeni do spotkania, trener,
pomocnik trenera i kierownik zespołu.

28. Nakładanie kar dyscyplinarnych

Członkowie uczestniczących reprezentacji obowiązani są do przestrzegania statutu
Polisportive Giovanili Salesiane Internationale, postanowień niniejszego regulaminu,
postanowień i decyzji powziętych przez Komisję Techniczną. Ponadto uczestnicy
Igrzysk obowiązani są do kierowania się w postępowaniu zasadami uczciwości,
przyjaźni, dobra, prawdy, sprawiedliwości i fair play. Postanowienia dyscyplinarne
Komisji Technicznej będą ogłaszane przez komunikaty techniczne, odpowiednio
umotywowane i z mocą bezwzględnego obowiązywania. Do wszystkich uczestników
(zawodników, trenerów, kierowników) wykluczonych z miejsca rozgrywek utrzymuje
się automatycznie wykluczenie z następnego spotkania, za wyjątkiem kar bardziej
radykalnych, nałożonych przez Komisję Techniczną.

29. Sposób egzekwowania dyskwalifikacji zawodników
Kara obejmuje wykluczenie z następnego spotkania wg postanowienia i uznaje się ją
za odbytą tylko wtedy, gdy spotkania odbyły się, a ich rezultaty zostały zatwierdzone.

30. Odwołanie od postanowień dyscyplinarnych
Odwołanie do Komisji Technicznej musi być umotywowane i zawierać dowody w
sprawie, świadczące o tym, że decyzja Komisji Technicznej jest krzywdząca.

31. Odwołanie od rezultatu spotkania
Odwołanie od rezultatu spotkania winno być złożone w formie pisemnej w ciągu 90
minut od zakończenia spotkania przez kierownika lub trenera zespołu, który brał
udział w spotkaniu. W odwołaniu należy wskazać na popełnione błędy, które miały
wpływ na końcowy wynik spotkania.

32. Odwołanie od postanowień Komisji Technicznej
Reprezentacje, które uznają, że decyzje powzięte przez Komisję Techniczną są dla
nich krzywdzące mają prawo odwołać się ponownie do Komisji Technicznej, która
rozpatrzy odwołanie w poszerzonym składzie osobowym. Odwołanie od decyzji
Komisji Technicznej musi być złożone w formie pisemnej oraz zawierać odpowiednią
motywację i ewentualnie dowody swoich racji. Odwołanie musi być podpisane przez
kierownika reprezentacji.

33. Przekazywanie komunikatów technicznych
Przekazywanie informacji reprezentacjom odbywa się za pomocą komunikatów
technicznych, które są dostępne w miejscu zakwaterowania, na obiektach sportowych
i w biurze Igrzysk.

34. Zmiana regulaminu
Komisja Techniczna może w czasie odbywania się zawodów wnieść do niniejszego
regulaminu poprawki, które ze względu na nieprzewidziane okoliczności są
konieczne. Takie zmiany zostaną ogłoszone w komunikacie technicznym i będą miały
moc natychmiastowej obowiązywalności. Prawo interpretacji zapisów niniejszego
regulaminu przysługuje Komisji Technicznej.